Menno Aukema interieurbouw en aanneming
     home      menno      werkzaamheden      voorbeelden      referenties      link's      disclaimer      contact

    home

    menno

   werkzaamheden

   voorbeelden

   referenties

   link's

   disclaimer

   contact

   

 

 
 
Brouwersgracht 298
  1013 HG Amsterdam

  T. 020-6848781
  F. 020-6848781
  M. 06-10080847
  info@mennoaukema.nl

 
 
Disclaimer

Alle rechten op de inhoud
van deze internetsite met de domeinnaam  www.mennoaukema.nl of beginnend met deze domeinnaam berusten bij Menno Aukema bouw en aanneming, voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op mennoaukema.nl. Gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van en haar toeleveranciers op mennoaukema.nl de inhoud van mennoaukema.nl, zowel in haar geheel, als gedeelten daaruit, dan wel vervat in onbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie, ongeacht of zodanige daarop gebaseerde en/of ontleende informati (mede) het product is van een bewerking, veredeling of prestatie door een ander dan Menno Aukema bouw en aanneming c.q. haar toeleveranciers. De verwerking van de gegevens op mennoaukema.nl en de totstandkoming van mennoaukema.nl is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. Menno Aukema bouw en aanneming, noch haar toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op mennoaukema.nl is opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of grove schuld van Menno
Aukema bouw en aanneming c.q. haar toeleveranciers, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via mennoaukema.nl aangeboden informatie. Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd. Menno Aukema bouw en aanneming is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van mennoaukema.nl voor gebruiker
.

 disclaimer